flag / chicago #1
sketch idea

zhanna bichevskaya
don't leave

sam brady
2012